CestaFinancemi.cz

Finance, banky, půjčky, pojištění

Obchodujete s akciemi?

Riziko vs. výnos vs. likvidita

Pokud stojí investor před otázkou, do jakých aktiv investovat své volné finanční zdroje, měl by vždy zohlednit základní navzájem propleteny faktory, kterými jsou výnos, riziko a likvidita daného aktiva . Mluvíme o tzv. magickém trojúhelníku .

Magičnost trojúhelníku spočívá v tom, že za snahou o dosažení nejlepšího výsledku na jednom jeho vrcholu zaplatíme ztrátou na jiném. Není možné dosáhnout nejlepších výsledků na všech třech vrcholech současně.

investicni trojuhelnik

Očekávaná míra výnosu

Jedním z nejdůležitějších kritérií ovlivňujících rozhodování investora, zda příslušné aktivum koupit nebo ne, je budoucí výnos , resp. očekávaná výnosnost.

Výnosem se rozumí souhrn všech budoucích příjmů a důchodů , které se dají z dané investice získat. Můžeme do ní zahrnout nejen rozdíl mezi kupní a prodejní cenou aktiva, ale také úroky, dividendy, nájemné atd. Jeho výšku ovlivňuje mnoho faktorů.

 • Výnos vs. riziko a likvidita
  • Výnosnost také úzce souvisí s rizikovostí a likviditou daného aktiva a platí následující vazby:
   • s rostoucí výnosností aktiva roste i jeho rizikovost a klesá likvidita
   • čím je likvidita aktiva vyšší, tím je méně rizikové a tím klesá i jeho výnosnost.

Investiční riziko

Riziko = stupeň nejistoty spojený s očekávaným (budoucím) výnosem.

Existence rizika tedy představuje pro investora určitou nejistotu, že skutečný výnos bude v budoucnu odlišný od očekávaného, ​​tj. dojde k odchylce od očekávání. Takovou odchylkou může být pokles celkové hodnoty investice, respektive nižší než očekávaný výnos. Avšak odchylka může působit i v opačném směru a realizovaný výnos může být lepší než původní očekávání.

Každý investor vnímá riziko jinak a zaujme k němu jiný postoj:

 • averze k riziku,
 • neutrální postoj,
 • sklon k riziku.

Každý by si měl stanovit maximální míru rizika , která je pro něj únosná, a kterou je ochoten podstoupit.

Za nejméně rizikovou (bezrizikovou) investici jsou považovány státní dluhopisy (např. Pokladniční poukázky vydávané centrální bankou . Zde si může být jisti, že o svou investici nepřijde, kromě hypotetické možnosti státního bankrotu.

investicni-trojuhelnik-600x424

Likvidita investičních nástrojů

Likvidita = schopnost, resp. rychlost s jakou se dá příslušné aktivum v případě potřeby proměnit bez velkých ztrát na hotové peníze.

Některé aktiva mají likviditu stanovenou smluvními podmínkami ( dobou uložení v termínovaných vkladech, výpovědní lhůtou u vkladních knížkách, atd .), ale ve většině případů je stupeň likvidity daného aktiva zpravidla determinován poptávkou a nabídkou po něm.

Mezi nejlikvidnější aktiva můžeme zařadit např. akce, které není problém přeměnit bez větších ztrát na akciovém trhu na hotovost. Naopak na druhé straně žebříčku likvidnosti najdeme např. nemovitosti.

V některých případech se mohou určité nemovitosti stát nezpeněžitelné, tj mají minimální (téměř nulovou) likviditu. S rostoucí lukrativností objektu či atraktivitou lokality roste i poptávka po nich, a tím i jejich likvidita.

Každý investor by měl ve svém investičním portfoliu držet aktiva s rozdílnou likviditou. Určitou částí prostředků by si měl ponechat jako finanční rezervu, a to buď v podobě hotových peněz nebo vysoce likvidních aktiv.

Finance

Kontakt

Finance, banky, půjčky, pojištění © 2014