CestaFinancemi.cz

Finance, banky, půjčky, pojištění

Jak probíhá kontrola kolektivního investování a jaké jsou kontrolní mechanismy?

Podílové fondy jsou stále více oblíbené nejen pro své základní ekonomické funkce, ale i pro vysoký stupeň bezpečnosti investovaných finančních prostředků.

Pravidla pro zakládání a obhospodařování fondů jsou stanoveny zákonem č. 594/2003 Zz o kolektivním investování. Dodržováním tohoto zákona i dalších zákonů a předpisů je zajištěno celým systémem kontrolních mechanismů, které mají za úkol zajišťovat, aby služby poskytované investičními společnostmi byly kvalitní a nemohlo dojít k ohrožení finančních zájmů podílníků.

Dohled nad správcovskými společnostmi je prováděn Národní bankou Česka. Ta posuzuje a schvaluje zakládání správcovských společností, schvaluje vznik nových podílových fondů a jejich statuty.

Průběžně provádí odborný dohled nad vší činností společností. Národní banka také vydává povolení zahraničním investičním společnostem pro prodej podílových fondů v Česku.

Ke zvýšení bezpečností investic patří i podmínka, že každá správcovská společnost musí mít svého depozitáře. Tím se obvykle stává obchodní banka. V některých případech může investiční společnost založit banku jako svou dceřinou společnost. Tyto případy se však stávají v zahraničí.

168258

Depozitář vede účty podílových fondů a kontroluje všechny obchodní operace fondu. Přitom ověřuje, zda činnost správcovské společnosti probíhá v souladu s platnými zákony a statutem fondu.

V případě nesrovnalostí, depozitář pozastaví realizaci obchodního pokynu společností a úkon projedná se správcovskou společností, případně s národní bankou.

Další významnou institucí přispívající ke kvalitnějšímu kolektivnímu obchodování v Česku je Česká asociace správcovských společností. Členská základna asociace je tvořena správcovskými společnostmi, které se zavazují dodržovat mnohé požadavky nad rámec zákona.

Asociace také vyvíjí i legislativní úsilí a udržuje pracovní kontakty s Národní bankou Česka, Ministerstvem Financí ČR, Asociací obchodníků s cennými papíry, Asociací bank, Asociací pojišťoven, Asociací doplňkových důchodových společností, Asociací penzijních správcovských společností, Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců, a dalšími významnými subjekty finančního trhu

Kontakt

Finance, banky, půjčky, pojištění © 2014