CestaFinancemi.cz

Finance, banky, půjčky, pojištění

Co jsou dluhopisy?

Dluhopisy jsou cenné papíry obchodovatelné na burze cenných papírů.

Na rozdíl od akcí, které se na kapitálových trzích dají také koupit, není pro investora hlavním cílem a měřítkem výnos z pohybu kurzu dluhopisu, ale výška pravidelných úroků, k jejichž platbě se přímo v textu dluhopisu jeho vydavatel zavázal. Úroky jsou vypláceny až do konce platnosti dluhopisu. V tom okamžiku investor obdrží zpět i prostředky, které za dluhopis při jeho koupi zaplatil (tzv. Cenu, čili nominální hodnotu dluhopisu).

Vydavatel se prostřednictvím dluhopisů obrací na kapitálovém trhu na investory, kteří jsou ochotni vložit do jeho cenných papírů své peněžní prostředky. Dluhopis je půjčkou, kterou poskytuje jeho nový majitel vydavateli. Dluhopisy nakupují nejčastěji tzv. institucionální investoři (banky, investiční společnosti, pojišťovny apod.). Ze zákona je mohou získávat Slovenské i zahraniční právnické a fyzické osoby. I drobný investor si především u dluhopisů s nižšími nominálními hodnotami (do 350 eur) přijde na své.

Druhy dluhopisů:
S jakými dluhopisy se setkáte?

1. Členění podle emitenta
Státní dluhopisy
Jedná se o cenné papíry emitované vládou (například k pokrytí schodku státního rozpočtu, k financování nákladných investičních projektů, k vybudování silnic a jiné infrastruktury). Dluhopisy jsou mezi investory velmi oblíbené pro velkou jistotu návratnosti investovaných prostředků a pro nižší nominální hodnoty (zpravidla 10.000 Kč). Atraktivitu státních dluhopisů nesnižuje poměrně nízké zhodnocení. Za velkou jistotu a návratnost vloženého kapitálu je investor ochoten o nějaké procento z výnosu slevit.

Komunální dluhopisy
Tento typ dluhopisů vydávají obce nebo banka, která z výtěžku dluhopisů poskytuje obci úvěr. Prostředky z dluhopisů bývají používány na zdokonalení infrastruktury v obci (plynovody, kanalizace, elektrifikace, komunikace apod.). Jedná se tak jako u státních dluhopisů o málo rizikovou investici.

Kromě jistoty nabízejí také solidní zhodnocení, případně další výhody, například v podobě daňových úlev nebo možnosti předčasné výpovědi či předčasného odkupu. Pravdou je, že stát a obce mají zájem především o dlouhodobé a velké investory. Těmi nejvhodnějšími jsou zejména pojišťovny a penzijní fondy. Splácení komunálních dluhopisů probíhá buď ze státního nebo z obecního rozpočtu.

banka

Pokladniční poukázky
Jistotu návratnosti skýtají také pokladniční poukázky centrální banky. Jejich doba splatnosti je zpravidla kratší než u státních dluhopisů. Jejich nominální hodnota není vždy tak nízká, což zhoršuje přístupnost poukázek pro široké masy. Pokladniční poukázky nejsou obchodovány na burze cenných papírů.

Zaměstnanecké dluhopisy
Tyto cenné papíry emitují firmy pro vlastní zaměstnance. V případě rozvázání pracovního poměru má majitel tohoto dluhopisu nárok na prodej dluhopisů za nominální hodnotu a podíl úroků. Práva vyplývající ze zaměstnaneckých dluhopisů se dědí.

Podnikové dluhopisy
Dluhopisy vydávají podniky nejen pro své zaměstnance, ale pro širokou investorskou veřejnost i pro institucionální investory. S podnikovými dluhopisy je spjato vyšší riziko jejich nesplacení, a tak, aby byly pro investora dostatečně atraktivní, je zde nejen vyšší úrok, ale i státní a komunální tituly. Vzhledem k vysokým nákladům emise dluhopisů si je mohou dovolit zpravidla jen velké a známé firmy.

Bankovní dluhopisy
Zvláštní skupinou (možná podskupinou podnikových dluhopisů) jsou cenné papíry vydávané bankami. Ty si mohou prodej dluhopisů (emise) zprostředkovávat i samy. Dluhopisy lze nakupovat prostřednictvím pobočkové sítě banky.

2. Členění podle doby splatnosti
Dalším kritériem pro členění dluhopisů je doba splatnosti dluhopisu. Rozlišujeme dluhopisy krátkodobé s dobou splatnosti do 5 let, střednědobé s dobou splatnosti od 5 do 10 let a na dlouhodobé dluhopisy.

Kontakt

Finance, banky, půjčky, pojištění © 2014